ypsilon Agrotis    Agrotis ipsilon    Ypsilon Eule
 yvanii Cleonymia